ALGEMENE VOORWAARDEN CORAL ESTATE SERVICES

ALGEMENE VOORWAARDEN CORAL ESTATE SERVICES

KORTE VERSIE De vermelde bedragen op deze website zijn vanaf-tarieven en zijn gebaseerd op 2 personen. Dit houdt in dat deze tarieven variëren en afhankelijk zijn van de categorie van de villa, het aantal personen, het aantal gewenste slaapkamers en de periode waarin u wilt verblijven. Wij hanteren een minimum verblijf van 4 nachten. Korter verblijven is eventueel op aanvraag mogelijk. Wij hanteren dan een zogenaamde short stay-fee. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van het seizoen en de villa. Bij uw reserveringsaanvraag informeren wij u over het exacte bedrag.

Ons laagseizoen loopt van 1 november tot en met 16 december, van 1 april tot en met 21 april, van 8 mei tot en met 7 juli en van 4 september tot en met 31 oktober. Ons middenseizoen loopt van 9 januari tot en met 31 maart, van 22 april tot en met 7 mei, en van 8 juli tot en met 3 september. Als hoogseizoen geldt de periode van 17 december tot en met 8 januari. Deze data kunnen per jaar enigszins afwijken. Als u een reservering wenst te maken, wordt uw offerte of bevestiging in US Dollar gemaakt. Als u dit wenst kan het tarief in Euro’s  toegevoegd worden. Omdat wisselkoersen echter fluctueren, kunnen de prijzen in Euro’s variëren. De prijs in US Dollar is bindend.

U downloadt de Algemene Voorwaarden hier.

Uitgebreide en volledige Algemene Voorwaarden

1. TOEPASSING
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, boekingen en overeenkomsten met betrekkingen tot alle accommodaties die worden verhuurd door Coral Estate Services (hierna genoemd CES) of daarmee gelieerde bedrijven zoals Coral Estate Rentals.
1.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing ongeacht uw (voorgaande) verwijzing naar eventuele eigen voorwaarden of naar andere algemene voorwaarden. CES wijst alle algemene voorwaarden waarnaar u verwijst of die door u worden gebruikt van de hand.
1.3 Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen door alle partijen.
1.4 Wij wijzen u op de Privacyverklaring op onze website waarin staat hoe wij met uw gegevens omgaan.

2. BOEKINGEN
2.1 CES neemt alleen boekingen in behandeling van personen die 18 jaar of ouder zijn. Boekingen door personen jonger dan die leeftijd zijn dan ook niet geldig.
2.2 CES behoudt zich het recht voor om te allen tijde -zonder opgave van redenen- een boeking te weigeren.
2.3 Tussen u en CES zal een overeenkomst tot stand komen op het moment dat CES de schriftelijke bevestiging van uw boeking -tevens factuur- aan u heeft verzonden.
2.4 Deze schriftelijke bevestiging/factuur ontvangt u binnen 14 dagen na de boeking. Deze dient u direct na ontvangst op juistheid te controleren. 2.5 Bent u binnen 14 dagen na de boeking niet in het bezit van een schriftelijke bevestiging/factuur, dan dient u onverwijld contact op te nemen met uw boekingskantoor. Bij gebreke kan geen beroep op de boeking gedaan kan worden.
2.6 CES hanteert een minimum verblijf van vier nachten. Echter, wilt u korter verblijven dan hanteert CES een zogenaamde short stay-fee. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van het seizoen en de villa.
2.7 Ons laagseizoen loopt van 1 november tot en met 16 december, van 1 april tot en met 21 april, van 8 mei tot en met 7 juli en van 4 september tot en met 31 oktober. Ons middenseizoen loopt van 9 januari tot en met 31 maart, van 22 april tot en met 7 mei, en van 8 juli tot en met 3 september. Als hoogseizoen geldt de periode van 17 december tot en met 8 januari. Deze data kunnen per jaar enigszins afwijken.

 

3. WIJZIGINGEN IN DE BOEKING
3.1 Indien u, na de totstandkoming van de overeenkomst, wijzigingen in de overeenkomst wenst aan te brengen dan zal CES uw verzoek proberen in te willigen. Het is ter vrije keuze van CES om te bepalen hoe en in hoeverre die wijzigingen worden doorgevoerd.
3.2 Indien CES uw verblijf kan wijzigen naar een andere datum is dit gebaseerd op basis van beschikbaarheid. U betaalt hiervoor geen wijzigingskosten. Indien wij uw verblijf voor u kunnen omboeken, dan is dat tegen de geldende tarieven van de nieuwe verblijfsdatum. 

4. IN-DE-PLAATSSTELLING
4.1 Het is huurder niet toegestaan de accommodatie onder welke benaming dan ook aan anderen dan in de overeenkomst genoemde personen in gebruik af te staan, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. De voorwaarden waaronder de toegestane ingebruikgeving plaatsvindt, worden van tevoren bij afzonderlijke overeenkomst geregeld.
4.2 Indien u en/of een of meer van uw reisgenoten aldus worden vervangen, blijft u naast de personen die u en/of uw reisgenoten vervangen, hoofdelijk aansprakelijk tegenover CES voor betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de huursom, de wijzigingskosten (zie art. 3) en eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging.
4.3 Elke accommodatie mag slechts bewoond worden door maximaal het aantal personen dat in de brochure cq op de website, als in uw boekingsbevestiging voor de desbetreffende accommodatie staat vermeld.
4.4 Volgens het reglement van de Vereniging van Eigenaren is het uitnodigen van andere personen dan die in de accommodatie verblijven en bij aangaan van de boeking bij CES bekend zijn, niet toegestaan.

5. TARIEVEN
5.1 Indien de kosten van CES (personeel, energie, belastingen, e.d.) na het sluiten van de overeenkomst aantoonbaar en onvoorzien zijn gestegen, heeft CES het recht haar prijzen te verhogen. Indien deze prijsverhoging wordt doorgevoerd binnen 3 maanden nadat de overeenkomst is gesloten, zal deze prijsverhoging maximaal 5% bedragen en heeft u het recht de overeenkomst op die grond te ontbinden (annuleren). Indien de prijsverhoging wordt doorgevoerd wanneer er na het sluiten van de overeenkomst tenminste 3 maanden zijn verstreken, doch de overeenkomst is nog niet uitgevoerd, is CES gerechtigd de prijzen te verhogen met het werkelijke percentage waarmee de kosten zijn gestegen, zonder dat u het recht heeft de overeenkomst te ontbinden.
5.2 Van prijskortingen en/of speciale aanbiedingen kan geen gebruik meer worden gemaakt nadat de bevestiging/factuur door CES is verzonden. 
5.3 De op de website vermelde bedragen zijn vanaftarieven en gebaseerd op een verblijf van twee personen in één slaapkamer. Dit houdt in dat deze tarieven kunnen variëren en afhankelijk zijn van het aantal personen, het aantal te gebruiken slaapkamers en het seizoen of de periode waarin u verblijft.
5.4 Alle prijzen zijn, voor zover van toepassing, exclusief logeergastenbelasting en inclusief OB., tenzij anders vermeld.

 

 

 

6. BETALINGEN
6.1 Huursommen tot USD250 dient u onmiddellijk in het geheel te voldoen bij boeking. Bij huursommen boven de USD250 dient u een aanbetaling van 50% te voldoen binnen 7 dagen met een minimum van USD250, eventueel vermeerderd met de administratiekosten.
6.2 Het restantbedrag van de huursom moet uiterlijk zes weken voor aanvang van uw geboekte verblijf in Coral Estate zijn ontvangen.
6.3 Bij boeking binnen zes weken voor aanvang van uw verblijf dient u het gehele boekingsbedrag op het moment van boeking ineens te voldoen, danwel indien u telefonisch boekt, binnen 7 dagen na datum van de bevestiging/factuur. De volledige huursom, eventueel vermeerderd met administratiekosten dient te allen tijde vooraf aan de aankomstdatum te zijn voldaan. Bij boeking binnen 14 dagen voor aanvang van het verblijf dient u het gehele boekingsbedrag per ommegaande te voldoen, met een maximum van twee dagen.
6.4 Bij niet tijdige betaling van de aan u gefactureerde bedragen bent u in verzuim. U zult daar door CES schriftelijk op worden gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het verschuldigde bedrag binnen 7 dagen te voldoen. Indien betaling dan ook uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn ontbonden (geannuleerd) op de dag dat de termijn van 7 dagen is verstreken, en bent u aansprakelijk voor alle schade die CES als gevolg hiervan lijdt of zal lijden, waaronder alle kosten die CES in verband met uw boeking en de ontbinding heeft gemaakt. CES heeft in ieder geval het recht om de annuleringskosten in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 3 van toepassing. Reeds betaalde gelden zullen worden verrekend met deze annuleringskosten en de eventueel verschuldigde vergoeding van overige schade.

7. EXTRA KOSTEN
7.1 Behalve de huurprijs zijn de administratiekosten, inclusief reserverings- en afhandelingskosten en de toeristenbelasting eveneens verschuldigd. Bij Villa 85 worden de daadwerkelijke verbruikskosten van water en electricteit achteraf berekend. 

8. AANKOMST- EN VERTREKTIJDEN
8.1 De accommodatie kunt u op de dag van aankomst vanaf 15:00 uur betrekken. Op de dag van vertrek dient u de accommodatie vóór 11:00 uur te verlaten. Afhankelijk van de aankomst- en vertrektijden van vliegtuigen van en naar Curaçao kunnen schriftelijk andere aankomsttijden zijn overeengekomen.

9. (HUISHOUDELIJKE) REGLEMENTEN
9.1 Alle gasten dienen zich te houden aan de voor het resort vastgestelde regels. Deze regels kunt u bij aankomst opvragen bij de receptie. Bij overtreding van de regels en/of het niet opvolgen van aanwijzingen van het personeel heeft CES het recht u terstond van het resort te verwijderen, zonder dat restitutie van de huursom of een gedeelte daarvan plaatsvindt.
9.2 CES behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de opzet en openingstijden van faciliteiten van het resort. Voor het plegen van noodzakelijk onderhoud staat u zonder recht van vergoeding toe dat tijdens u verblijf aan de accommodatie of overige faciliteiten werkzaamheden worden uitgevoerd.

10. HUISDIEREN
10.1 Huisdieren zijn alleen toegestaan voor permanente bewoners van Coral Estate en niet voor gasten van Coral Estate Rentals en/of Coral Estate Services. Hulphonden vormen hierop een uitzondering. Wilt u met een hulphond verblijven, dan dient u dit ten tijde van reserveren aan te geven.

 

 

 

11. BREUK, VERMISSING, E.D. De hoofdboeker, genoemd op de bevestiging/factuur, is verantwoordelijk, en aansprakelijk voor een ordelijke gang van zaken in en om de gehuurde accommodatie en elders in het resort, voor zover zulks door hem of zijn gezelschap wordt beïnvloed. Schade door breuk en/of vermissing en/of beschadiging van inventaris en/of accommodatie dient door de hoofdboeker ter plaatse te worden vergoed, tenzij deze hoofdboeker kan aantonen dat de betreffende breuk en/of vermissing en/of beschadiging niet is te wijten aan zijn schuld of onzorgvuldigheid of die van een van de leden van zijn gezelschap.

12. BORGSOM CES incasseert bij aanvang van het verblijf een borgsom ten bedrage van USD 500 per accommodatie. U bent gehouden die borgsom te voldoen, bij gebreke waarvan CES u het gebruik van de accommodatie kan ontzeggen. Indien u met betaling van de borgsom in gebreke blijft, is CES gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden (annuleren). De borgsom wordt na maximaal 3 maanden gerestitueerd indien u de accommodatie naar behoren, met inachtneming van het bepaalde in artikel 11, achterlaat. Eventuele aanspraken op schadevergoedingen worden door deze restitutie tenietgedaan.

13. UW ANNULERING
13.1 Annulering van uw boeking, anders dan door ontbinding van de overeenkomst door CES, is slechts onder de volgende voorwaarden mogelijk. Bij annulering meer dan 6 weken voor aanvang van het verblijf is 50% van de huursom verschuldigd met een minimum van USD 500. Bij annulering binnen 6 weken voor aanvang van het verblijf of bij voortijdige beëindiging van het verblijf is de volledige huursom verschuldigd. 13.2 Voornoemde bedragen zijn exclusief administratiekosten. Deze zijn te allen tijde verschuldigd.
13.3 Annulering dient onmiddellijk doch uiterlijk 3 werkdagen na gebeurtenis gemeld te worden en schriftelijk te worden bevestigd aan uw boekingskantoor.
13.4 U bent zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een geldende reis- en annuleringsverzekering voor het gehele reisgezelschap. Wij kunnen u ondersteunen door middel van een schrijven ten behoeve van de verzekeraar, maar zijn u slechts terugbetaling verschuldigd van de door u betaalde reissom aan Coral Estate Services, volgens de in 13.1 genoemde voorwaarden.

14. OVERMACHT EN WIJZIGINGEN
14.1 Overmacht aan de zijde van CES bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd door omstandigheden gelegen buiten de wil van CES, daaronder begrepen oorlog(sgevaar), personeelsstakingen, blokkades, brand, overstromingen, pandemieën en andere storingen of gebeurtenissen. op de verblijfskosten. 

14.2 Coral Estate Services en Coral Estate Rentals treden op als tussenpersoon tussen de eigenaren van de villa’s en de gasten. Het kan voorkomen dat een villa te koop wordt aangeboden door de eigenaar en deze villa om deze reden niet meer wilt verhuren, of verkocht is en de nieuwe eigenaar de villa niet (door CER) wilt verhuren. Indien een van deze situaties voorkomt terwijl u een reservering heeft in desbetreffende accommodatie dan houden wij ons voorbehouden uw reservering te wijzigen naar een andere accommodatie met een gelijkwaardig of hoger tarief per nacht. Indien wij niet tot overeenstemming kunnen komen over een alternatieve accommodatie, dan zullen wij uw reeds betaalde bedrag voor de accommodatie restitueren na aftrek van 25% administratiekosten op de verblijfskosten. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor kosten van reserveringen gemaakt bij derde partijen (waaronder vliegtickets, autohuur, etc.).

 

 

14.3 Door de situatie rondom het coronavirus kunnen alle aanstaande reserveringen kosteloos en onder voorbehoud van beschikbaarheid worden verplaatst. Indien u hier gebruik van wilt maken dan bent u alleen het verschil in tarief verschuldigd (of krijgt u het verschil retour) indien de accommodatie en/of periode goedkoper uitvalt dan uw originele boeking. Indien wij niet tot overeenstemming kunnen komen over een alternatieve reservering/periode, dan zullen wij uw reeds betaalde bedrag voor de accommodatie restitueren na aftrek van 25% administratiekosten op de verblijfskosten.

14.4 CES zal u binnen 14 dagen nadat voornoemde event is ingetreden een wijzigingsvoorstel voorleggen (andere accommodatie en/of andere periode) voor de dan geldende tarieven.

 

15. AANSPRAKELIJKHEID
15.1 CES aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal (inclusief diefstal uit villakluisjes), verlies of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard dan ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf op het resort, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van CES of (een van) haar werknemers. Evenmin staat CES ervoor in dat het verblijf op het resort voldoet aan de verwachtingen die u daarvan had.
15.2 In geen geval zal de aansprakelijkheid van CES leiden tot betaling van een hogere schadevergoeding dan een drievoud van het aan u in rekening gebrachte huurbedrag. Aansprakelijkheid voor schade bestaande uit derving van reisgenoot en bedrijfs- en andere gevolgschade, is onder alle omstandigheden uitgesloten. CES is voorts in geen geval aansprakelijk voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis- en/of annuleringsverzekering.
15.3 Aansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad is in ieder geval beperkt tot maximaal USD50.000 bij persoonlijke ongelukken per gast per verblijf, en aansprakelijkheid voor materiële schade is in ieder geval beperkt tot maximaal USD1500 per gast per verblijf.
15.4 CES is niet aansprakelijk voor storingen in de dienstverlening of gebreken bij door derden verleende diensten.
15.5 U bent hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan het gehuurde en andere eigendommen van CES, ontstaan tijdens uw gebruik daarvan ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalaten van uzelf, uw reisgenoten en/of van derden die zich met uw toestemming op het resort bevinden.
15.6 Met de totstandkoming van de overeenkomst stemt u er mee in CES te zullen vrijwaren voor alle aanspraken ter zake van schade van derden die (mede) het gevolg zijn van enig handelen of nalaten van uzelf, uw reisgenoten of derden die zich met uw toestemming op het resort bevinden.
15.7 Bij niet juist achterlaten van de accommodatie, inclusief doch niet beperkt tot bovenmatige vervuiling van de accommodatie, worden extra kosten doorberekend, die u alsdan verplicht bent te voldoen.

16. KLACHTEN
16.1 Ondanks alle goede zorgen van CES kan het voorkomen dat u een klacht heeft. Deze klacht dient u ter plaatse en direct met de leiding van CES op te nemen, teneinde CES in de gelegenheid te stellen een en ander op te lossen. Mocht de klacht niet tot uw tevredenheid worden afgehandeld, dan heeft u tot uiterlijk een (1) maand na vertrek uit het resort de gelegenheid de klacht schriftelijk en gemotiveerd in te dienen bij uw boekingskantoor of bij Coral Estate Services NV, La Puerta Business Center, Coral Estate, St. Willibrordus, Curaçao of via e-mail 
info@coralestaterentals.com. Een klacht leidt echter nooit tot een verdergaande aansprakelijkheid dan in artikel 15 is bepaald.

 

 

 

17. GESCHILLEN
17.1 Alle geschillen tussen u en CES ter zake van of voortvloeiende uit of anderszins verband houden met de overeenkomst en of deze Algemene Voorwaarden, zullen worden berecht door de bevoegde rechter te Willemstad, Curaçao. 17.2 Uw recht om een geschil aan de rechter voor te leggen vervalt een jaar na afloop van het verblijf (of, indien het verblijf geen doorgang heeft gevonden, een jaar na de oorspronkelijke datum van aanvang van verblijf).

18. TOEPASSELIJK RECHT
Op de overeenkomst tussen u en CES is uitsluitend het Curaçaos recht van toepassing.

19. ALGEMEEN
Kennelijke drukfouten binden CES niet. Met deze Algemene Voorwaarden vervallen alle voorgaande publicaties.